Illustration SEAP-yňyzy durmuşa geçirmek

Durnukly energiýa hereket meýilnamaňyzy durmuşa geçirmek

Durnukly energiýa hereket meýilnamasyny (SEAP) durmuşa geçirmek, elbetde, gaty kän wagt, tagalla we maliýe serişdelerini talap eder. Durmuşa geçirmek tapgyry boýunça içerki we daşarky aragatnaşygy saklamak iňňän möhüm ähmiýete eýe bolar. "Ýerli energiýa günleri"-ni gurnamak sergiler, ýolbeletli gezelençler, ýörite aksiýalar we ş.m. arkaly raýatlara maglumat bermek we olary bu amala dahylly etmek üçin oňat pursat bolup biler. Muny gurnamak SEAP-y durmuşa geçirmegiň tutuş dowamy boýunça giňden goldawy üpjün eder, mundan başga-da, meseläni öwrenmäge we endikleri üýtgetmäge goşant goşar.

Soragyňyz barmy?

  1. Ýerli energiýa güni näme?
  2. Näme üçin Ýerli energiýa gününi gurnamaly?
Twitter
Ykjam telefonyňyz
arkaly alyş-çalşyk üçin
Facebook
Bileleşigiň sahypasynyň
muşdagy bolmak üçin
Täzelik haty
Ýylda iki gezek
neşir edilýän täzelik hatyna ýazylmak üçin
RSS beýanlary
Täzelikleri göni
wagtynda almak üçin
Ýewropa Toparynyň syýasy goldawy bilen – DG DEVCO Ýewropa Toparynyň syýasy goldawy bilen – DG DEVCO. Web sahypasy Şäher häkimleriniň bileleşigi dolandyryş merkezleri tarapyndan utgaşdyrylýar..
Täzelikler | Gün tertibi | Sahypanyň kartasy | RSS kömek | Minnetdarlyk | Kanuny