Illustration SEAP-yň öňe gidişligine gözegçilik

Öňe gidişlige gözegçilik

Gözegçilik, Durnukly energiýa hereket meýilnamasynyň (SEAP) gaty möhüm bölegi bolup durýar. Belli döwürlerde baha bermek, ondan soň bolsa ýeterlik hereket meýilnamasyny ornaşdyrmak bu amaly yzygiderli kämilleşdirmäge mümkinçilik berýär.

Further information: Chapter 11 of the SEAP guidebook.

Twitter
Ykjam telefonyňyz
arkaly alyş-çalşyk üçin
Facebook
Bileleşigiň sahypasynyň
muşdagy bolmak üçin
Täzelik haty
Ýylda iki gezek
neşir edilýän täzelik hatyna ýazylmak üçin
RSS beýanlary
Täzelikleri göni
wagtynda almak üçin
Ýewropa Toparynyň syýasy goldawy bilen – DG DEVCO Ýewropa Toparynyň syýasy goldawy bilen – DG DEVCO. Web sahypasy Şäher häkimleriniň bileleşigi dolandyryş merkezleri tarapyndan utgaşdyrylýar..
Täzelikler | Gün tertibi | Sahypanyň kartasy | RSS kömek | Minnetdarlyk | Kanuny