Illustration SEAP-y durmuşa geçirmek hasabatlary

3-NJI ÄDIM: Durmuşa geçirmek hasabatlaryny belli wagtlarda tabşyrmak

Durnukly energiýa hereket meýilnamasyny (SEAP) tabşyranyňyzdan soň iki ýylda bir gezek SEAP-y durmuşa geçirmek barada hasabat tabşyrmaly bolarsyňyz. Bu durmuşa geçirmek hasabatlary durmuşa geçirilen çäreler we kömürturşy gazyny azaltmak barada öňde goýlan maksatlar barada aralyk netijeleriň umumy maksada laýyklygyny barlamaga niýetlenendir.

Hasabat bermek, bar bolan SEAP şablony bilen ýakyndan baglanyşykly onlaýn bir şablonyň kömegi bilen aňsatlaşdyrylar. Esasy üstünlikleriňiz, ýerli häkimiýetiňiziň gazanan öňe gidişligini bir bakyşda görkezmek maksady bilen bileleşigiň web sahypasynda, gol çeken profiliňiziň içinde çap ediler.

Soragyňyz barmy?

  1. Durmuşa geçirmek hasabaty näme?
  2. Durmuşa geçirmek hasabaty nämeleri öz içine almaly we siz ony haýan tabşyrmaly?
  3. Durmuşa geçirmek hasabatyny nädip tabşyrmaly?
Twitter
Ykjam telefonyňyz
arkaly alyş-çalşyk üçin
Facebook
Bileleşigiň sahypasynyň
muşdagy bolmak üçin
Täzelik haty
Ýylda iki gezek
neşir edilýän täzelik hatyna ýazylmak üçin
RSS beýanlary
Täzelikleri göni
wagtynda almak üçin
Ýewropa Toparynyň syýasy goldawy bilen – DG DEVCO Ýewropa Toparynyň syýasy goldawy bilen – DG DEVCO. Web sahypasy Şäher häkimleriniň bileleşigi dolandyryş merkezleri tarapyndan utgaşdyrylýar..
Täzelikler | Gün tertibi | Sahypanyň kartasy | RSS kömek | Minnetdarlyk | Kanuny