Illustration Maliýeleşdirme gurallary

Durnukly energiýa hereket meýilnamalarynyň çäginde energiýany tygşytlamaga we täzeläp bolýan energiýany ulanmaga borçlanýan bileleşige gol çekenler hemişe maliýeleşdirme mümkinçiliklerini gözlemeli.

Bu bölümde COMO gündogar ýurtlarynda bileleşige gol çekenlere maliýeleşdirme mümkinçilikleriniň doly däl sanawy berilýär. Şeýle hem, maliýe rejeleriniň iň oňat amallary we sebit hyzmatdaşlygynyň mysallar düşündirilýär.

TÄZELIKÇI MALIÝE REJELERI

Aşakdakylary hasaba almak bilen ýerli, sebit we ýurt derejelerinde dürli maliýe çeşmeleri elýeterlidir:

  • Ýerli häkimiýetleriň öz çeşmeleri
  • Ýerli hyzmatdaşlaryň çeşmeleri
  • Şäher häkimliklerindäki we sebitlerdäki bölümçeler
  • Döwlet we hususy pudaklaryň hyzmatdaşlygy

Siziň ýurduňyzdaky maliýe mümkinçiliklerini öwrenmek üçin degişli peşgeş beriji hakda okaň:

Twitter
Ykjam telefonyňyz
arkaly alyş-çalşyk üçin
Facebook
Bileleşigiň sahypasynyň
muşdagy bolmak üçin
Täzelik haty
Ýylda iki gezek
neşir edilýän täzelik hatyna ýazylmak üçin
RSS beýanlary
Täzelikleri göni
wagtynda almak üçin
Ýewropa Toparynyň syýasy goldawy bilen – DG DEVCO Ýewropa Toparynyň syýasy goldawy bilen – DG DEVCO. Web sahypasy Şäher häkimleriniň bileleşigi dolandyryş merkezleri tarapyndan utgaşdyrylýar..
Täzelikler | Gün tertibi | Sahypanyň kartasy | RSS kömek | Minnetdarlyk | Kanuny