Illustration Gol çekenler

Howanyň üýtgemegine garşy göreşde şäher ýerlerinde üstün çykylar ýa-da asgyn geliner. Ýewropanyň ilatynyň esasy bölegi şäherlerde ýaşaýar we işleýär, Ýewropa Bileleşiginde sarp edilýän energiýanyň takmynan 80 göterimi şäherlerde sarp edilýär. Ýewropa Bileleşigine girmeýän ýurtlarda hem şoňa meňzeş sanlara golaýlaşylýar we şol bir kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolunýar. Raýatlara iň golaý hökümet derejesi bolan ýerli häkimiýetler howa meselelerini giňişleýin ele almak üçin iň amatly orunda ýerleşýärler. Gitdigiçe has köp şäher bu kynçylygy çözmäge döwtalap bolýarlar, Şäher häkimleriniň bileleşigine gol çekýänleriň sanynyň köpelmegi hem şony görkezýär.

Gol çekenler kiçi obalardan başlap, Kiýew, London, Pariž ýa-da Tbilisi ýaly iri şäherlere çenli dürli ululykdaky ýerlere wekilçilik edýärler. Gol çekenlerinden soň bir ýylyň dowamynda öz ýerlerinde 2020-nji ýyla çenli kömürturşy gazynyň çykyşyny 20% azaltmagy maksat edinýan Durnukly energiýa hereket meýilnamalaryny durmuşa geçirmäge borçlanýarlar.

Bileleşige gol çeken şäherleriň sanawyny aşakda we şu ýerde tapyp bilersiňiz (PDF formatynda).

Novoli

Цель сокращения выбросов СО2 к 2020 году

Подписант

Мэр (или эквивалентная должность): Oscar Marzo Vetrugno
Ilat: 8,200 Ýaşaýjylar
Веб-сайт: http://www.comune.novoli.le.it

Статус Соглашения

Дата вступления: 13 Апрель 2011
Status 2

Контакт

Главный контакт: Ufficio Ambiente

Bileleşigiň utgaşdyryjylary

Bileleşigiň utgaşdyryjylary Ýurtlar Gol çekenler
Province of LecceItaly84
Обновлен: 7 Июнь 2017
Условия предоставления информации (disclaimer):
Полная ответственность за содержание данного сайта лежит на Восточном Офисе Конвенции мэров. Точка зрения, представленная здесь, может отличаться от принятой в Европейском Союзе. Европейская комиссия не несет ответственности за использование информации, содержащейся на этом сайте.
Twitter
Ykjam telefonyňyz
arkaly alyş-çalşyk üçin
Facebook
Bileleşigiň sahypasynyň
muşdagy bolmak üçin
Täzelik haty
Ýylda iki gezek
neşir edilýän täzelik hatyna ýazylmak üçin
RSS beýanlary
Täzelikleri göni
wagtynda almak üçin
Ýewropa Toparynyň syýasy goldawy bilen – DG DEVCO Ýewropa Toparynyň syýasy goldawy bilen – DG DEVCO. Web sahypasy Şäher häkimleriniň bileleşigi dolandyryş merkezleri tarapyndan utgaşdyrylýar..
Täzelikler | Gün tertibi | Sahypanyň kartasy | RSS kömek | Minnetdarlyk | Kanuny