Illustration Elaborarea de PAED-uri

Elaborarea Inventarul de Referinţă al Emisiilor şi Planului de acţiune privind energia durabilă

Elaborarea Inventarul de Referinţă al Emisiilor şi Planului de acţiune privind energia durabilă, cu suportul rezidenţilor locali şi a părţilor interesate

Obţinerea sprijinului din partea părţilor interesate şi a cetăţenilor

Elaborarea Inventarului de Referinţă al Emisiilor şi Planului de acţiune privind energia durabilă (PAED) necesită resurse considerabile. Pentru municipiul Dvs., mai cu seamă dacă se referă la un oraş mic, poate fi insuficient potenţialul uman / financiar şi cunoştinţele tehnice pentru a atinge acest obiectiv. Pentru mai multă informatie, Vă rugăm sa contactaţi Serviciul de Asistenta.

Implicarea cetăţenilor reprezintă, de asemenea, un factor cheie în stimularea schimbărilor comportamentale. Din angajamentul asumat în calitate de semnatar al Convenţiei fac parte şi mobilizarea şi implicarea cetăţenilor în întregul proces. Strategiile de sensibilizare în vederea încurajării schimbărilor comportamentale pentru folosirea şi coordonarea eficientă a resurselor reprezintă un ingredient esenţial al succesului d-voastră!

Întrebări?

Coordonatorii Convenţiei

  1. Ce este un coordonator al Convenţiei?

Agenţiile de energie locale şi regionale (AELR)

  1. De ce ar trebui să se implice AELR în Convenţia primarilor?
  2. Care sunt rolurile şi sarcinile potenţiale ale AERL?

Crearea Inventarului de Referinţă al Emisiilor

Consumul de energie şi emisiile de CO2 la nivel local depind de mai mulţi factori: structura economică, nivelul activităţii economice, populaţie, densitate, caracteristicile clădirilor, utilizarea şi nivelul de dezvoltare a diverselor moduri de transport, atitudinea cetăţenilor, climă etc.

Unii factori pot fi influenţaţi pentru un termen scurt (cum ar fi comportamentul cetăţenilor), în timp ce asupra celorlalţi poate influenţa acţiunile pe termen mediu şi lung (în dependenţă de eficienţă energetică a fondului locativ). Urmează a contempla modul impactului acestor factori, în ce mod aceştea se schimbă în timp şi a determina cu referinţă la care din aceşti factori autorităţile locale pot întreprinde măsuri (pe termen lung scurt, sau mediu).

Inventarul de Referinţă al Emisiilor (IRE) estimează valoarea CO2 sau a echivalentelor acestuia, ca urmare a consumului de energie în oraşele semnatare a Convenției Primarilor. Acesta defineşte principalele surse a emisiilor CO2, precum şi potenţialul corespunzător de reducere a acestora.

IRE este punctul de vedere iniţial pentru elaborarea PAED, aşa după cum el conţine informaţie despre sectoarele responsabile pentru emisiile CO2 şi contribue la selectarea acţiunilor corespunzătoare.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm contactaţi serviciul de asistenţă.

Adoptaţi o viziune clară asupra strategiei d-voastră pe termen lung

Viziunea pentru un viitor al energiei durabile reprezintă principiul călăuzitor al semnatarilor Convenţiei. Aceasta este componenta comună la care se pot raporta toate părţile interesate; ceea ce înseamnă oricine, de la politicieni cunoscuţi până la cetăţeni, întreprinderile şi grupurile de interese locale. Aceasta poate fi utilizată şi pentru promovarea autorităţii locale în lume.

Viziunea d-voastră trebuie să fie compatibilă cu angajamentele Convenţiei primarilor, adică să implice faptul că ţinta de reducere cu 20% a emisiilor de CO2 până în 2020 va fi atinsă (cel puţin); dar poate fi şi mai ambiţioasă decât atât.

O viziune bună este una realistă, care reflectă, totuşi, uneori valori noi sau care depăşeşte limitele vechi ce nu se mai justifică. Aceasta descrie ceea ce se doreşte în viitor pentru oraş şi este exprimată în termeni vizuali, astfel încât să fie mai uşor de înţeles de către cetăţeni şi părţile interesate. Păstraţi-vă viziunea şi obiectivele „SMART”: specifice, măsurabile, accesibile, realiste, încadrate în timp!

Se poate stabili un obiectiv de reducere a emisiilor CO2 în baza scenariului "Dezvoltării obişnuite", care ţine cont de sporirea emisiilor CO2 în 2020. Această metodă este adecvată situaţiei în care emisiile curente sunt destul de neînsemnate, însă se crează o prognoză de sporire a lor în viitor, de exemplu, în cazul în care ţara se află în proces de dezvoltare economică. (vezi: Cap. 5 p. I, şi p. II a Ghidului).

Întrebări?

  1. Ce metodă este adecvată situaţiei în care ţara este în proces de dezvoltare economică şi emisiile actuale de CO2, care sunt destul de neînsemnate, însă se prognozează o sporire a lor în viitor?

Sprijiniţi-vă pe activităţile existente

În cadrul unei municipalităţi, există nu numai multe paralelisme în cadrul planificării şi al politicilor, ci şi sinergii potenţiale în activităţile diferitelor departamente.

Municipalitatea d-voastră trebuie să identifice politicile, planurile, procedurile şi reglementările municipale, regionale şi naţionale existente care afectează chestiunile legate de energie şi climă în cadrul autorităţii d-voastră locale. Puteţi verifica şi compara obiectivele şi scopurile din documentele identificate cu cele pentru o politică privind energia durabilă. Toţi actorii şi părţile interesate relevante ar putea fi invitaţi să discute asupra potenţialelor conflicte şi sinergii identificate.

Estimaţi şi alocaţi resurse financiare

Trebuie să se identifice resursele financiare pentru elaborarea şi implementarea strategiei d-voastră pe termen lung, inclusiv principalele (re)alocări în cadrul bugetului municipal, calendarul aferent şi eventualele surse de finanţare externă.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm contactaţi serviciul de asistenţă.

Elaboraţi planul d-voastră de acţiune

Planului de acţiune privind energia durabilă reprezintă un document strategic şi operaţional care defineşte contururile clare pentru scopurile Convenției. Planul include utilizarea rezultatelor Inventarului de Referinţă al Emisiilor pentru anul de referinţă, în scopul determinării domeniilor de activitate optime si capacităţile de obţinere de către autorităţile locale de a reduce emisiile de CO2. Planul de acţiuni stabileşte măsuri specifice de reducere a emisiilor conform intervalelor de timp şi distribuirea responsabilităţilor, contribuind asfel la transformarea strategiei pe termen lung în acţiuni practice.

Puteţi selecta formatul Planului Dvs. de acţiune privind energia durabilă (în special dacă deja a-ţi elaborat în trecut un Plan de acţiuni).

Puteţi consulta diferitele planuri de acţiune deja transmise de către semnatarii Convenţiei – punctele esenţiale ale PAED-urilor sunt disponibile în mod public ca sursă de inspiraţie în cadrul profilurilor aferente ale semnatarilor! Puteţi găsi, de asemenea, exemple concrete de acţiuni realizate cu succes şi multiplicabile implementate de alţi semnatari/alte structuri de sprijin –pentru exemple din zona d-voastră, vă rugăm contactaţi serviciul de asistenţă!

Faceţi click aici, pentru a vizualiza raportul, elaborat de Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene, care oferă o sinteză generală asupra tuturor semnatarilor Convenției de diverse metode şi instrumente existente pentru elaborarea / implementarea PAED.

Întrebări?

Planul de acţiune privind energia durabilă (PAED)

  1. Ce reprezintă (PAED)?
  2. Ce include domeniul de acțiuni al PAED?
  3. Ce domenii / sfere de activităţii se includ în PAED?

Standarde de excelență

  1. Ce reprezintă Standarde de excelență?
  2. În ce mod ve-ți prezenta Standarde de excelență?
Twitter
Schimbaţi
informaţii pe mobil
Facebook
Deveniţi fan
страницы Соглашения
Newsletter
Abonaţi-vă la
buletinul informativ lunar
Rss Feeds
Primiţi noutăţile
în timp real
Cu sprijinul politic al Comisiei Europene – DG DEVCO Cu sprijinul politic al Comisiei Europene – DG DEVCO. Site web coordonat de Oficiul pentru Convenţia primarilor.
Noutăţi | Agendă | Hartă site | Ajutor Rss | Credite | Juridic