Illustration Bileleşigi goldaýjylar

Häzirki wagtda “Bileleşigi goldaýjylar” Şäher häkimleriniň bileleşigi başlangyjyny we oňa gol çekenleriň borçnamalaryny goldamak üçin aragatnaşyk we arabaglanyşyk işjeňliklerini ýokarlandyrýan Ýewropa derejesinde, ýurt derejesinde we ýerlerdäki ýerli häkimiýetleriň arabaglanyşyklary we Birleşmeleridir.

Özlerine degişli kararlary, kanunlary we maliýe çarçuwasyny ussat derejede bilýan bileleşigiň goldaýjylary isle Ýewropa derejesinde bolsun, isle ýurt derejesinde ýa-da ýerlerde, bileleşige gol çekenlere zerur maslahatlary bermek we bar bolan başlangyçlarda tagallalary birleşdirmek üçin iň amatly orunda ýerleşýärler. Şeýle hem olar, Şäher häkimleriniň bileleşiginiň iňňän möhüm hyzmatdaşlarydyr, sebäbu olar bileleşigiň maksatlaryny we ündewlerini durmuşyň hakykatlaryna gabat getirip bilýärler.

Bileleşigi goldaýjylaryň sanawy:Bileleşigi goldaýjyny gözle...

108 Tapylan bileleşigi goldaýjy..

Bileleşigi goldaýjylar Ýurtlar Gol çekenler
Climate Alliance Luxembourg LU
AICCRE IT7
ALDA - European Association for Local Democracy FR
Alliance for Energy Efficiency and Renewables MD6
Alliance in the Alps AT2
Alpine Town of the Year DE
AMORCE FR2
ANCI Emilia Romagna IT2
ANCI IDEALI The European Foundation of Cities IT11
Arco Latino ES1
Associação Nacional de Municípios Portugueses PT30
Association 'Energy Efficient Cities of Ukraine' UA59
Association des Petites Villes de France FR
Association for development of Mountain Municipalities of Republic of Bulgaria (ADMMRB) BG
Association for Sustainable Development of Cities - SVAP GR
Association of Cities and Regions for Sustainable Resource Development BE
Association of Climate Friendly Municipalities HU1
Association of Finnish Local and Regional Authorities FI3
Association of Flemish Cities and Municipalities BE8
Association of French Urban Communities (ACUF) FR2
Twitter
Ykjam telefonyňyz
arkaly alyş-çalşyk üçin
Facebook
Bileleşigiň sahypasynyň
muşdagy bolmak üçin
Täzelik haty
Ýylda iki gezek
neşir edilýän täzelik hatyna ýazylmak üçin
RSS beýanlary
Täzelikleri göni
wagtynda almak üçin
Ýewropa Toparynyň syýasy goldawy bilen – DG DEVCO Ýewropa Toparynyň syýasy goldawy bilen – DG DEVCO. Web sahypasy Şäher häkimleriniň bileleşigi dolandyryş merkezleri tarapyndan utgaşdyrylýar..
Täzelikler | Gün tertibi | Sahypanyň kartasy | RSS kömek | Minnetdarlyk | Kanuny