Illustration Ajaýyplygyň ülňüsi

Ajaýayplygyň ülňüleri şäher häkimleriniň bileleşigine gol çekenleriň öz ýerlerinde durmuşa geçiren ýerli başlangyçlarynyň mysallary bolup, beýleki ýerli häkimiýetleriň görelde almagy üçin peýdalydyr.

Ajaýyplygyň ülňüsini nädip tabşyrmaly?

Bileleşige gol çekenler, utgaşdyryjylar we goldaýjylar durnukly energiýa we hereketlilik boýunça üç mysala çenli görkezmek arkaly öz işleriniň gysgaça düşündirilişini neşir etmäge çagyrylýarlar. Bu mysallar olaryň onlaýn profilleri arkaly neşir edilip we belli wagtlarda täzelenip bilner.


Поиск Историй...
6263 Tapylan ülňüler.

Истории Dil
Cantello, IT
Residential existing buildings envelope retrofitting
en
Cantello, IT
Thermal plants renewal in existing residential buildings
en
Cantello, IT
Solar thermal plants diffusion for hot water production
en
Cantello, IT
Renewal of electric appliances in the residential sector
en
Villa del Río, ES
Pedestrianization of "Juan de la Cruz" St.
en
Ieper, BE
Plaatsen van PV panelen
nl
Ieper, BE
Doven openbare verlichting
nl
Ieper, BE
Fietsvergoeding personeneels stad en OCMW
en
Villa del Río, ES
Light bulb replacement in the City Hall
en
Villa del Río, ES
Replacement of diesel boilers by biomass boilers in municipal buildings
en
PILEA-HORTIATIS, GR
Energy savings meassures in the Municipality of Panorama
en
PILEA-HORTIATIS, GR
Energy savings meassures in the Municipality of Pilea
en
PILEA-HORTIATIS, GR
Renewable Sources of Energy and Energy Saving Applications at the 1st High School of Pilea
en
PILEA-HORTIATIS, GR
SOLAR ENERGY MUNICIPAL SWIMMING POOL
en
Murla, ES
MUN 6. Replacement of discharge lamps with LED lighting
es
Murla, ES
MUN 7. Regulation of the working hours of the astronomic programmer
es
Murla, ES
MUN 8. Teaching efficient behaviour in different jobs
es
Almenno San Bartolomeo, IT
Rinnovo mezzi comunale con acquisto autocarro elettrico per manutenzioni
it
Almenno San Bartolomeo, IT
Efficentamento energetico pubblica illuminazione
it
Almenno San Bartolomeo, IT
Efficentamento impianto pubblica illuminazione con regolatori di flusso
it
Twitter
Ykjam telefonyňyz
arkaly alyş-çalşyk üçin
Facebook
Bileleşigiň sahypasynyň
muşdagy bolmak üçin
Täzelik haty
Ýylda iki gezek
neşir edilýän täzelik hatyna ýazylmak üçin
RSS beýanlary
Täzelikleri göni
wagtynda almak üçin
Ýewropa Toparynyň syýasy goldawy bilen – DG DEVCO Ýewropa Toparynyň syýasy goldawy bilen – DG DEVCO. Web sahypasy Şäher häkimleriniň bileleşigi dolandyryş merkezleri tarapyndan utgaşdyrylýar..
Täzelikler | Gün tertibi | Sahypanyň kartasy | RSS kömek | Minnetdarlyk | Kanuny