Illustration Ajaýyplygyň ülňüsi

Ajaýayplygyň ülňüleri şäher häkimleriniň bileleşigine gol çekenleriň öz ýerlerinde durmuşa geçiren ýerli başlangyçlarynyň mysallary bolup, beýleki ýerli häkimiýetleriň görelde almagy üçin peýdalydyr.

Ajaýyplygyň ülňüsini nädip tabşyrmaly?

Bileleşige gol çekenler, utgaşdyryjylar we goldaýjylar durnukly energiýa we hereketlilik boýunça üç mysala çenli görkezmek arkaly öz işleriniň gysgaça düşündirilişini neşir etmäge çagyrylýarlar. Bu mysallar olaryň onlaýn profilleri arkaly neşir edilip we belli wagtlarda täzelenip bilner.


Поиск Историй...
6263 Tapylan ülňüler.

Истории Dil
Melegnano, IT
Railway requalification
en
Melegnano, IT
Energy Events
en
Melegnano, IT
Energy Audit - Public Buildings
en
Caravaggio, IT
Energy efficiency in public lighting of streets.
en
Caravaggio, IT
Energy requalification in public buildings. Envelope, windows, space heating systems.
en
Caravaggio, IT
Attachment energy to building regulations.
en
Commune de Daverdisse, BE
PROXIBUS
en
Commune de Daverdisse, BE
Small wind turbine
en
Commune de Daverdisse, BE
Fruit trees plantation
en
Mortsel, BE
roof insulation
en
Mortsel, BE
install better insulated windows in private house
en
Mortsel, BE
renovation of own buildings and implementation of renawable energy
en
Onil, ES
SUSTITUCIÓN DE LÁMPARAS CONVENCIONALES POR TECNOLOGÍA LED
es
Onil, ES
MUN 9. Installation of presence detectors
es
Onil, ES
MUN 19. Teaching efficient behaviour in different jobs
es
Xàbia, ES
INSTALLATION OF SOLAR PHOTOVOLTAIC
en
Xàbia, ES
REPLACEMENT FLUORESCENT TUBES BY LED TUBES
en
Xàbia, ES
REPLACEMENT LIGHTS: MERCURY VAPOR BY SODIUM VAPOR AND INSTALLATION OF REGULATORY SYSTEMS FLOW
en
Cantello, IT
renewal of private transport fleets
en
Cantello, IT
Diffusion of integrated PV plants
en
Twitter
Ykjam telefonyňyz
arkaly alyş-çalşyk üçin
Facebook
Bileleşigiň sahypasynyň
muşdagy bolmak üçin
Täzelik haty
Ýylda iki gezek
neşir edilýän täzelik hatyna ýazylmak üçin
RSS beýanlary
Täzelikleri göni
wagtynda almak üçin
Ýewropa Toparynyň syýasy goldawy bilen – DG DEVCO Ýewropa Toparynyň syýasy goldawy bilen – DG DEVCO. Web sahypasy Şäher häkimleriniň bileleşigi dolandyryş merkezleri tarapyndan utgaşdyrylýar..
Täzelikler | Gün tertibi | Sahypanyň kartasy | RSS kömek | Minnetdarlyk | Kanuny