Illustration Ajaýyplygyň ülňüsi

Ajaýayplygyň ülňüleri şäher häkimleriniň bileleşigine gol çekenleriň öz ýerlerinde durmuşa geçiren ýerli başlangyçlarynyň mysallary bolup, beýleki ýerli häkimiýetleriň görelde almagy üçin peýdalydyr.

Ajaýyplygyň ülňüsini nädip tabşyrmaly?

Bileleşige gol çekenler, utgaşdyryjylar we goldaýjylar durnukly energiýa we hereketlilik boýunça üç mysala çenli görkezmek arkaly öz işleriniň gysgaça düşündirilişini neşir etmäge çagyrylýarlar. Bu mysallar olaryň onlaýn profilleri arkaly neşir edilip we belli wagtlarda täzelenip bilner.


Поиск Историй...
6263 Tapylan ülňüler.

Истории Dil
Ordis, ES
Installing a wind turbine (self production) in school
en
Ordis, ES
Solar streetlights for the neighborhood Pols
en
Tolosa, ES
Improve selective waste collection system
en
Tolosa, ES
Install a regeneration motor in Usabal sport center
en
Tolosa, ES
Change outside light and contracted power.
en
Peralada, ES
Designate energy managers in municipal equipments
en
Peralada, ES
Municipal electric vehicles
en
Peralada, ES
Install a recharging point for the electric vehicle
en
Busot, ES
Sustitución luminarias por otras con menor consumo
es
Busot, ES
Renovables existentes en 2007
es
Busot, ES
Renovables existentes en 2007
es
Avio, IT
PT1: ELABORAZIONE DI UN PIANO REGOLATORE DELL’ILLUMINAZIONE COMUNALE
it
Avio, IT
PE1: CENTRALE IDROELETTRICA PIAN DELLE CENERI
it
Avio, IT
ED1: INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA SU EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE
it
Portogruaro, IT
Potenziamento della ciclabile comunale
it
Portogruaro, IT
Intervento di riduzione della potenza assorbita dalle lampade del sistema di illuminazione pubblica.
it
Portogruaro, IT
Produzione e autoconsumo di energia elettrica da impianti fotovoltaici
it
Albano Laziale, IT
BYKE SHARING
it
Albano Laziale, IT
SVILUPPO FILIERA CORTA MERCI
it
Albano Laziale, IT
Istituzione dello Sportello Energia
it
Twitter
Ykjam telefonyňyz
arkaly alyş-çalşyk üçin
Facebook
Bileleşigiň sahypasynyň
muşdagy bolmak üçin
Täzelik haty
Ýylda iki gezek
neşir edilýän täzelik hatyna ýazylmak üçin
RSS beýanlary
Täzelikleri göni
wagtynda almak üçin
Ýewropa Toparynyň syýasy goldawy bilen – DG DEVCO Ýewropa Toparynyň syýasy goldawy bilen – DG DEVCO. Web sahypasy Şäher häkimleriniň bileleşigi dolandyryş merkezleri tarapyndan utgaşdyrylýar..
Täzelikler | Gün tertibi | Sahypanyň kartasy | RSS kömek | Minnetdarlyk | Kanuny