Illustration Ajaýyplygyň ülňüsi

Ajaýayplygyň ülňüleri şäher häkimleriniň bileleşigine gol çekenleriň öz ýerlerinde durmuşa geçiren ýerli başlangyçlarynyň mysallary bolup, beýleki ýerli häkimiýetleriň görelde almagy üçin peýdalydyr.

Ajaýyplygyň ülňüsini nädip tabşyrmaly?

Bileleşige gol çekenler, utgaşdyryjylar we goldaýjylar durnukly energiýa we hereketlilik boýunça üç mysala çenli görkezmek arkaly öz işleriniň gysgaça düşündirilişini neşir etmäge çagyrylýarlar. Bu mysallar olaryň onlaýn profilleri arkaly neşir edilip we belli wagtlarda täzelenip bilner.


Поиск Историй...
6263 Tapylan ülňüler.

Истории Dil
Palau de Santa Eulàlia, ES
Priorize the purchase of green energy from the Council
en
Palau de Santa Eulàlia, ES
Designate an energy municipal manager and comply with the Covenant of Mayor
en
Ordis, ES
Designate an energy municipal manager and comply with the Covenant of Mayors
en
Slavutych, UA
Termomodernisation of Scool #4
en
Slavutych, UA
Termal renovation of Kindergarten #8
en
Slavutych, UA
Installation of heat meters in multi-storey apartment buildings
en
Poperinge, BE
Zonnepanelen op stadhuis
nl
Poperinge, BE
Groene stroom
nl
Poperinge, BE
Duurzaam woon-werkverkeer
nl
La Carlota, ES
Adequacy of the Public Lighting System in orden to improve its energy efficiency levels
en
La Carlota, ES
Bike Parking Spots around municipal buildings
en
La Carlota, ES
Installing solar photovoltaic panels on the roofs of industrial buildings (576 kW installed power)
en
Bolvir, ES
Municiap biomass boilers
en
Cerro Maggiore, IT
energy annex
en
Cerro Maggiore, IT
Green energy supply
en
Cerro Maggiore, IT
Heat management service
en
Cerro Maggiore, IT
Heat mgmt service
en
Helsingborg, SE
Energy efficient ice arena of Helsingborg
en
Helsingborg, SE
Energy efficiency in businesses through advice and inspection
en
Helsingborg, SE
Doubled biogas production i Helsingborg
en
Twitter
Ykjam telefonyňyz
arkaly alyş-çalşyk üçin
Facebook
Bileleşigiň sahypasynyň
muşdagy bolmak üçin
Täzelik haty
Ýylda iki gezek
neşir edilýän täzelik hatyna ýazylmak üçin
RSS beýanlary
Täzelikleri göni
wagtynda almak üçin
Ýewropa Toparynyň syýasy goldawy bilen – DG DEVCO Ýewropa Toparynyň syýasy goldawy bilen – DG DEVCO. Web sahypasy Şäher häkimleriniň bileleşigi dolandyryş merkezleri tarapyndan utgaşdyrylýar..
Täzelikler | Gün tertibi | Sahypanyň kartasy | RSS kömek | Minnetdarlyk | Kanuny