Illustration Ajaýyplygyň ülňüsi

Ajaýayplygyň ülňüleri şäher häkimleriniň bileleşigine gol çekenleriň öz ýerlerinde durmuşa geçiren ýerli başlangyçlarynyň mysallary bolup, beýleki ýerli häkimiýetleriň görelde almagy üçin peýdalydyr.

Ajaýyplygyň ülňüsini nädip tabşyrmaly?

Bileleşige gol çekenler, utgaşdyryjylar we goldaýjylar durnukly energiýa we hereketlilik boýunça üç mysala çenli görkezmek arkaly öz işleriniň gysgaça düşündirilişini neşir etmäge çagyrylýarlar. Bu mysallar olaryň onlaýn profilleri arkaly neşir edilip we belli wagtlarda täzelenip bilner.


Поиск Историй...
6263 Tapylan ülňüler.

Истории Dil
Bilyayivka, UA
замена окон гостиницы
uk
Bilyayivka, UA
устройство линий уличного освещения
en
Bilyayivka, UA
городской совет
ru
Lodè, IT
INSTALLAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SULLE COPERTURE DEGLI EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE
it
Lodè, IT
NUOVI IMPIANTI FOTOVOLTAICI NEL SETTORE RESIDENZIALE
it
Lodè, IT
EFFICIENTAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA
it
La Rambla, ES
Energy optimization in municipalbuildings and public lightning, observing the Energy Optimization Plan
en
La Rambla, ES
Installing solar thermal energy in municipal facilities
en
La Rambla, ES
With the execution of this measure, the aim is to reduce energy consumption in public lighting, also achieving a reduction in CO2 emissions to the atmosphere and the economic cost of each of the actions, along with their return time.
en
Cabra, ES
Energy optimization in municipal buildings and facilities, observing the Energy Optimization Plan
en
Cabra, ES
Public sustanaible building
en
Cabra, ES
Campaign to promote solar thermal energy in households
en
Nueva Carteya, ES
Improvement of the electrical installation, renewal and cover horizontalcoverings in public library
en
Nueva Carteya, ES
Adaptation of HVAC system for improved energy effciency and energysavings in municipal nursery school
en
Nueva Carteya, ES
Install motion detectors in 6 public buildings to reduce power consumption
en
Monte San Pietro, IT
Monte S. Giovanni and calderino pedibus
en
Monte San Pietro, IT
renewal of public buildings lightning system
en
Monte San Pietro, IT
retrofitting of public buildings towards energy efficiency increase
en
Monte San Pietro, IT
PV integrated plants diffusions
en
Monte San Pietro, IT
renewal of private vehicles fleets
en
Twitter
Ykjam telefonyňyz
arkaly alyş-çalşyk üçin
Facebook
Bileleşigiň sahypasynyň
muşdagy bolmak üçin
Täzelik haty
Ýylda iki gezek
neşir edilýän täzelik hatyna ýazylmak üçin
RSS beýanlary
Täzelikleri göni
wagtynda almak üçin
Ýewropa Toparynyň syýasy goldawy bilen – DG DEVCO Ýewropa Toparynyň syýasy goldawy bilen – DG DEVCO. Web sahypasy Şäher häkimleriniň bileleşigi dolandyryş merkezleri tarapyndan utgaşdyrylýar..
Täzelikler | Gün tertibi | Sahypanyň kartasy | RSS kömek | Minnetdarlyk | Kanuny