Illustration Administratiw gurluşlar

Ýeterlik administratiw gurluşlaryň döredilmegi

Şäher häkimleriniň bileleşiginiň ýerli häkimiýetiňizde üstünlik gazanmagy üçin içerki administratiw gurluşlaryňyzy sazlamaly we laýyklamaly. Degişli ukyplary bolan ýörite bölümleri, şeýle hem, şäher häkimleriniň bileleşiginiň borçnamalaryny durmuşa geçirmäge niýetlenen ýeterlik maliýe we adam güýji çeşmelerini bellemeli. Durnukly energiýa ýörelgesini işläp düzmek, oňat meýilleşdirmegi we yzygiderli dolandyrmagy talap edýän, kyn we köp güýç talap edýän amaldyr. Ol ýerli dolandyryşyň daşky gurşawy goramak, ýer serişdeleriniň ulanylyşy we meýilleşdirilişi, ykdysady we jemgyýetçilik işleri, binalaryň we infrastrukturanyň dolandyrylyşy, gatnaw we ulaglar, býudjet we maliýe, maddy üpjünçilik we ş.m. ýaly bölümleriniň arasynda hyzmatdaşlygy we işleriň utgaşdyrylmagyny talap edýär. Durnukly energiýa dolandyryşyny şäher häkimliginiň beýleki hereketleri we başlangyçlary bilen birleşdirmek, onuň ýerli häkimiýetiňiziň umumy meýilnamasynyň bir bölegine öwrülmegini üpjün etmek aýratyn ähmiýete eýedir.

Twitter
Ykjam telefonyňyz
arkaly alyş-çalşyk üçin
Facebook
Bileleşigiň sahypasynyň
muşdagy bolmak üçin
Täzelik haty
Ýylda iki gezek
neşir edilýän täzelik hatyna ýazylmak üçin
RSS beýanlary
Täzelikleri göni
wagtynda almak üçin
Ýewropa Toparynyň syýasy goldawy bilen – DG DEVCO Ýewropa Toparynyň syýasy goldawy bilen – DG DEVCO. Web sahypasy Şäher häkimleriniň bileleşigi dolandyryş merkezleri tarapyndan utgaşdyrylýar..
Täzelikler | Gün tertibi | Sahypanyň kartasy | RSS kömek | Minnetdarlyk | Kanuny