Illustration Ädimme-adim bileleşik

2020-NJI ÝYLA ÇENLI KÖMÜRTURŞY GAZYNY 20% AZALTMAGA ÄDIMME-ÄDIM

"Ädimme-ädim bileleşik” bölümi size, bileleşige gol çekenleriň borçnamalaryna amal etmek üçin ýerine ýetirjek amallary barada anyk maglumatlary berýär.

Sag tarapyňyzdaky menýu size 2020-nji ýyla çenli başlangyjyň dürli basgançaklarynda ýerine ýetiriljek dürli hereketleri görmäge mümkinçilik berer. Aşakdaky ädimlere eýermek arkaly başlangyjyň umumy gözden geçirilişini we goşmaça maglumatlaryň baglanyşyklaryny alarsyňyz:

  1. 1-NJI ÄDIM : Şäher häkimleriniň bileleşiginiň goly
  2. 2-NJI ÄDIM : Durnukly energiýa hereket meýilnamasyny tabşyrmak
  3. 3-NJI ÄDIM : Durmuşa geçirmek hasabatlarynyň belli döwürlerde tabşyrylmagy
Twitter
Ykjam telefonyňyz
arkaly alyş-çalşyk üçin
Facebook
Bileleşigiň sahypasynyň
muşdagy bolmak üçin
Täzelik haty
Ýylda iki gezek
neşir edilýän täzelik hatyna ýazylmak üçin
RSS beýanlary
Täzelikleri göni
wagtynda almak üçin
Ýewropa Toparynyň syýasy goldawy bilen – DG DEVCO Ýewropa Toparynyň syýasy goldawy bilen – DG DEVCO. Web sahypasy Şäher häkimleriniň bileleşigi dolandyryş merkezleri tarapyndan utgaşdyrylýar..
Täzelikler | Gün tertibi | Sahypanyň kartasy | RSS kömek | Minnetdarlyk | Kanuny